[Israel.pm] ùàìä ìôåøåí

dana livni dana_livni at hotmail.com
Sun Jul 4 03:13:35 PDT 2004ùìåí ìôåøåí äðëáã àðé î÷ååä ùúåëìå ìòæåø ìé àå ìôçåú ìäôðåú àåúé ìî÷åí 
äðëåï.
àðé ãé çãùä áëì ðåùà äúéëðåú àæ ñìéçä îøàù òì äáåøåú.

éù ìé string áòáøéú åàðé øåöä ìäîéø àåúå ìstring ùîúàéí ìùìéçä áget
ìãåâîà :
ãðä -> %D7%93%D7%A0%D7%94
àí àðé ìà îñôé÷ áøåøä, àðé øåöä ìãîåú îä ù÷åøä áîðåòé çéôåù ìîùì google áå 
î÷ìéãéí îéìú çéôåù áëì ùôä ùäéà, åäùøú îîéø áöåøä àåèåîèéú ùì îéìåú äçéôåù 
ùìê ìè÷ñè î÷å÷ã, ëîå áãåâîà ùäöâúé.

ìôé ääáçðä "äâàåðéú" ùìé ëì æåâ öîãéí îééöâ àåú ëàùø äöã äøàùåï áëì æåâ 
îééöâ àú äùôä äøìååðèéú åäöîã äùðé îééöâ àú äàåú äñôöéôéú.

ìôé ëììé äîøä ùì unicode àðé îàéðä.
úåãä îøàù òì äòæøä

ãðä

_________________________________________________________________
The new MSN 8: smart spam protection and 2 months FREE*  
http://join.msn.com/?page=features/junkmail
More information about the Perl mailing list